วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา..........................
จำนวนหน่วยกิต...............
สาขาวิชาเทคโนโลยีเเนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

วัตถุประสงค์
1...........................................................................................................................
2...........................................................................................................................
3...........................................................................................................................
4...........................................................................................................................
5...........................................................................................................................

เนื้อหาวิชา
หน่วนที่ 1................................................................................................................
หน่วยที่ 2................................................................................................................
หน่วยที่ 3................................................................................................................
หน่วยที่ 4................................................................................................................
หน่วยที่ 5................................................................................................................
หน่วยที่ 6................................................................................................................
หน่วยที่ 7................................................................................................................
หน่วยที่ 8................................................................................................................

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารบทเรียน
2.เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
3.คอมพิวเตอร์
4.โสตทัศนูปกรณ์
5.ตัวอย่างผลงาน

การวัดประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
2.1 data
2.2 information
2.3 knowledge
2.4 wishdom
3.เว็บบล็อก
4.สมุดรายงาน
5.สื่อ interective
6.
1.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น